Egy éves a Tábortűz Adventista Cserkészközösség

A Tábortűz 2016. május 21-én jött létre az Országos Küldöttgyűlés egyhangú döntésével.

Feladatainkat az adventista cserkészvezetők körében végzett közvélemény-kutatás alapján rangsoroltuk. A válaszokból a következő fontossági/sürgősségi sorrend rajzolódott ki:

 1. Levelező listák létrehozása
  2. Böjt- és imalánc indítása
  3. Cserkész szombatok szervezése
  4. Pénzügyi források felderítése
  5. Sajtómegjelenések + internet
  6. Tábortűz identitás kialakítása
  7. Adventista különpróbák létrehozása

1. A listák nem csak az információáramlás miatt fontosak, hanem mert felületet biztosítanak az online döntéshozatalhoz is.

2. Mivel hisszük, hogy Sátán valós személy, akinek támadásaival szemben magunkban védtelenek vagyunk, közösségünk imával és böjttel jár közben Egyházunkért, a Szövetségért és a Tábortűzért, mindezek vezetőiért, a cserkészvezetői hivatásokért, valamennyi cserkészvezetőért és mindannyiunk családjaiért. A böjt- és imalánc Google naptáron keresztül szerveződik.

3. A kósza és vándor korosztályú cserkészeknek és barátaiknak negyedéves rendszerességgel találkozókat szervezünk Tábortűz cserkész szombat néven, ahol kreatív módon élhetik meg hitüket, mélyülhetnek el a bibliai igazságok ismeretében és növekedhetnek missziós lelkületben. További járulékos haszonként azt reméljük, hogy növelni tudjuk csapataink megtartó képességét, sőt növelni tudjuk azok létszámát ezekben a vezetői utánpótlást is biztosító korosztályokban. Az eredeti ötlet szerint havonta lenne, jelenleg – erőforrásaink figyelembe vételével – negyedévente egyet tervezünk. Az elsőre március végén került sor, a következő pünkösdkor lesz.

4. Egyházunk egyes szervei és alapítványai évek óta támogatják csapataink működését, elsősorban a táborozást. Pluszforrást azonban nem tudnak mozgósítani a cserkészet fejlesztésére, így a Tábortűz tevékenységének finanszírozását más forrásból kell megoldanunk. Civil pénzek megpályázását tervezzük.

5. A tudatos és rendszeres sajtómegjelenésnek kulcsszerepe van abban, hogy Egyházunkban ismertek, elfogadottak és vonzók legyünk, ami missziónk szempontjából kulcsfontosságú. Célkitűzésünk, hogy a csapatok beszámolóit is ideértve minden hónapban legalább egy cserkész vonatkozású cikk jelenjen meg Egyházunk hivatalos lapjában, az AdventInfoban.

FB oldalunk és honlapunk is van, az utóbbi felújításra szorul.

6. Tábortűz identitás kialakítása. Ideiglenes emblémánk még finomításra szorul. A végleges alapján készülhet majd pl. egyenruhán hordható jelvény. A további lehetőségek (jelmondat, induló, csatakiáltás, zászló, szokás, titok, stb.) kiaknázása még nem került napirendre.

7. A Tábortűz egyik fő célja az adventista identitás kialakulásának támogatása a vele kapcsolatba kerülő fiatalokban. Egyházunkban világviszonylatban ennek leghatékonyabb eszköze egy, az amerikai cserkészethez nagyon hasonló, közel 3 milliós összlétszámú gyermek- és ifjúsági program. Ennek próba- és különpróbarendszere általános és vallásos elemeket egyaránt tartalmaz. Az utóbbiaknak a saját nevelési programunkba való beépítésével különpróbákat tervezünk kidolgozni, amelyek a Tábortűz „aktivistaság” legfőbb gyakorlati megtapasztalásai lennének a gyerekek számára. Mivel a témák között nem csak speciálisan adventisták, hanem felekezettől függetlenül használhatók is vannak (pl. bibliai régészet), a különpróba-választék növelésével egyúttal a Szövetség egészének is tervezünk szolgálni. Ennek azonban még csak előkészítési fázisában tartunk.

Március 26-án került sor a Tábortűz Vezetői Tanács első gyűlésére, ahol a fentiek megtárgyalásán túl elhatároztuk, hogy hitünknek a nem adventista cserkésztestvéreink számára a velünk való együttműködésük során leggyakrabban kérdéseket ébresztő pontjairól, a szombatünneplés és a tiszta étkezés vonatkozásairól egy dokumentumot készítünk és nyújtunk be a Szövetség számára. Ebben hangsúlyozni fogjuk, hogy minden adventista fiatal és felnőtt sajátjának tekintjük a lelkiismereti szabadságot, amellyel a hit és az ismeret számukra juttatott mértéke szerint egyen-egyenként és alkalomról-alkalomra, minden esetben Isten bölcsességét kérve kell tudniuk dönteni arról, milyen szombati alkalmakkor kell személyesen bizonyságot tenniük hitükről az imaház falain kívül, más felekezetű cserkésztestvéreik körében. Egyúttal kérjük, hogy az egyes programokért felelős cserkésztestvéreink tudatosan biztosítsanak lehetőséget erre, pl. kérésükre adjanak előzetes részletes tájékoztatást a szombatra tervezett tevékenységekről, és biztosítsanak érdemi lehetőséget az azokon való részvétel imában történő átgondolására.

A Tábortűzről további információkat a cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/lelki-kozossegek oldal alján találtok.